วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Kaewsongk, P. & Huttakee, P. (2020).  Diabetic foot care knowledge and behaviors among people with diabetic foot ulcers at an inpatient unit in Surgery Department of the Police General Hospital .  International Journal of Medical Science and Current Research3(3), 291-298. SJR
2 ปาริชาติ จันทนพ และสุชัญญ์ญา มูลจันที. (2563).  ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2556 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(1), 138-147. TCI
3 ยุวดี แตรประสิทธิ์ และกานดา สายวงศ์เทือก. (2563).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ .  วารสารพยาบาลทหารบก21(1), 347-355. ISI
4 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และสุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล. (2563).  ปัจจัยเชิงเหตุและเชิงผลที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของอาจารย์พยาบาลในการปลูกฝังอบรมนักศึกษาพยาบาลให้ไม่ทนต่อการทุจริต .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 392-403. ISI
5 กาญจนา คงมั่น และชุติมา ฮากิม. (2563).  ปัจจัยที่่มีอิทธิพลต่่อความพร้อมในการปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิิชาชีพของ นัักศึึกษาพยาบาลชั้นปีที่่ 4 วิิทยาลัยพยาบาลตำรวจ .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34(3), 167-182. TCI
6 กาญจนา คงมั่น และชุติมา ฮากิม. (2563).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 331-339. ISI
7 นวลลออ ทวิชศรี, เขมิกา ปาหา และปราณี เสนีย์. (2563).  ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(2), 438-446. TCI
8 สถาพร กลางคาร, ศิริมา เขมะเพชร, รจนาถ หอมดี, ธิดารัตน์ เลิศธีรกุล และพรรณทิพา เวชรังษี. (2563).  ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลตํารวจในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(2), 431-437. TCI
9 พัชรี กระจ่างโพธิ์. (2562).  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 ของนักศึกษาพยาบาลตํารวจ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ11(2), 483-493. TCI
10 ปุณยารัตน์ หัตถกี และปริญญา แก้วสงค์. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลทหารบก 20(2), 360-369. TCI
11 สมสุข ภาณุรัตน์, พรพรรณ ภูสาหัส, สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล, พัชรี กระจ่างโพธิ์, วิถี ธุระธรรม และภาสกร เนตรทิพย์วัลย์. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก .  วารสารพยาบาลตำรวจ11(1), 86-89. TCI
12 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, สุดาสินี สุทธิฤทธ และดวงกมล ปิ่นเฉลียว. (2561).  ประสิทธิผลโปรแกรมกำกับตนเองร่วมกับแอพพลิเคชั่นไลน์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านที่มีภาวะนำ้หนักเกินมาตรฐาน ตำบลท่าโรงช้ำง จังหวัดสุราษฎร์ธำนี .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(2), 330-339. TCI
13 กานดา สายวงศ์เทือก และยุวดี แตรประสิทธิ์. (2561).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .  วารสารพยาบาลตำรวจ10(1), 164-172. TCI
14 กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย. (2560).  ปัจจัยทำนายและแนวทำงลดความเครียดในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ9(2), 128-138. TCI
15 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, กรรเจียก หาญวงศ์ , และดวงกมล ปิ่นเฉลียว. (2560).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมของสามีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพและการจัดการกับความเครียดของสตรีตั้งครรภ์แรก โรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 10(3), 347-359. TCI
16 สุรัมภา รอดมณี, กรรณิกา เกตุนิล, เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช และประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว. (2559).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 170-177. TCI
17 สุรัมภา รอดมณี, กรรณิการ์ เกตุนิล, เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช และประภาศิริ สีน้อย. (2559).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 170-181. TCI
18 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, วิฑูรย์ นิติวรางกูร และศิริพร จรุงศักดิ์เศรษฐ. (2559).  ความคาดหวังและการรับรู้ของข้าราชการตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 82-96. TCI
19 เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช และประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว,. (2559).  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 136-144. TCI
20 พรพรรณ ภูสาหัส, สมสุข ภาณุรัตน์ และยุวดี แตรประสิทธิ์. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ผลการสอบเสมือนจริง กับผลการสอบ ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 153-159. TCI
21 พรพรรณ ภูสาหัส และสมสุข ภาณุรัตน์. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิจิต ความเครียด และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 145-152. TCI
22 เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช และประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 125-135. TCI
23 ศิริมา เขมะเพชร. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(1), 116-124. TCI
24 พัชรี กระจ่างโพธิ์, สถาพร กลางคาร และศิริมา เขมะเพชร. (2559).  ปัจจัยในการเลือกสถาบันการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ประจาปีการศึกษา 2556 .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(2), 161-167. TCI
25 พรรณทิพา เวชรังษี, วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ, เสนีย์ สุวรรณดี และิติบดี ศุขเจริญ. (2559).  ภาพอนาคตพยาบาลไทยในประชาคมอาเซียน1 .  วารสารพยาบาลตำรวจ8(2), 119-128. TCI
26 สุรัมภา รอดมณี. (2557).  ความต้องการการพยาบาลทางจิตสังคมของผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลตําารวจ .  วารสารพยาบาลตำรวจ6(1), 187-203. TCI
27 สุรัมภา รอดมณี และดวงกมล ปิ่นเฉลียว. (2552).  การศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย .  วารสารพยาบาลทหารบก10(1), 74-80. ISI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ