วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 สุชัญญ์ญา มูลจันที และปาริชาติ จันทนพ. (2563).  SATISFACTION OF GRADUATES REGARDING THE CERTIFICATE PROGRAM FOR PRACTICAL NURSING (MODIFIED COURSE) AD 2013 OF THE POLICE NURSING COLLEGE .  วารสารพยาบาลตำรวจ12(1), 138-147. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ