บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล, สุรัมภา รอดมณี และปรียพร วิศาลบูรณ์. (2561). การเสพติด Facebook และผลกระทบต่อสุขภาพจิตในวัยรุ่น.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 2(10), 452-460. TCI
2 สุรัมภา รอดมณี, ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล และกาญจนา คงมั่น. (2561). สื่อสารดี ชีวีครอบครัวมีสุข.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 10(2), 461-469. TCI
3 ศิริมา เขมะเพชร และรจนาถ หอมดี. (2563). การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 12(2), 457-463. TCI
4 อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, วัชรศักดิ์ สุดหล้า, ลภัสพิชชา สุรวาทกุล, ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และสังวรณ์ งัดกระโทก. (2563). นักศึกษาให้ความสำคัญ กับทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลอย่างไร? การศึกษานำร่องโดยใช้การวิเคราะห์เอ็มดีเอสและเอ็มดียู ู.  (วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ). 13(1), 114-130. TCI
5 กานดามณี พานแสง, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และอภิสิทธิ์ ตามสัตย์. (2563). การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 21(3), 38-47. ISI
6 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และอภิสิทธิ์ ตามสัตย์. (2562). การป้องกันการทุจริต: พยาบาลกับการแจ้งเบาะแสในหน่วยบริการสุขภาพ.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 20(3), 79-85. ISI
7 สิวาภรณ์ เจริญวงค์, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และอภิสิทธิ์ ตามสัตย์. (2561). ห้องเรียนเสมือนจริงกับการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาลในยุคดิจิตอล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 19(2), 120-128. ISI
8 กานดา สายวงศ์เทือก และคมสัน สุขมาก,. (2559). การปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักสิทธิมนุษยชน.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 8(1), 216-226. TCI
9 ศิริมา เขมะเพชร. (2559). การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ.  (วารสารพยาบาลตำรวจ ). 8(2), 201-211. TCI
10 ลักขณา แพทยานันท์. (2563). ตำรวจไทยกับการช่วยเหลือผู้คลอดฉุกเฉิน.  (วารสารตำรวจ ). 56(464), 20-27. Other
11 อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, สุวิมล ว่องวาณิช และดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยัน: แบบวัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังของนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ). 31(2), 142-159. TCI
12 ปรียพร วิศาลบูรณ์, นวพรรษ สีมารักษ์, อภิสิทธิ์ ตามสัตย์, ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล และชลดา ดิษรัชกิจ. (2564). การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า.  (วารสารเกื้อการุณย์  ). 28(1), 108-119. TCI
13 พรรณทิพา เวชรังษี, อุระณี รัตนพิทักษ, ยุพิน ยศศร, ชลนกุล คำนึง และนิติบดี ศุขเจริญ. (2563). การจัดการเรียนรู้ส าหรับภาวะพฤฒพลัง.  (วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ). 10(2), 111-119. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.